+359 94 60 60 31
hotelbononia@abv.bg
3700 Видин ул."Бдин" 2

Срокове и условия за ползуване

Моля, прочетете внимателно настоящите условия (по-?нататък наричани „Условията”) преди да ползвате уеб-?страницата на хотел Бонония (по-?нататък наричана „Страницата”). Използуването на страницата от Вас означава, че се съгласявате с тези условия. Ако не сте съгласни с Условията, моля не използвайте Страницата. Условията касаят Вашите законни права и задължения и включват важни клаузи за отхвърляне на отговорност и условия за избор на законодателство и съдилище. Моля, прочете внимателно. Условията са валидни за всички уеб-?страници , включително страниците за регистрирани потребители.

 

Собственост върху Страницата

Страницата е собственост на и се управлява от Мойра ООД (по-?нататък наричано Мойра), фирма , учредена по търговският закон на България със седалище във Видин.

Разрешение за ползуване

Можете свободно да разглеждате страницата. Мойра Ви разрешава да разглеждате тази страница и да разпечатвате или сваляте показаните на нея материали за Ваши лични, нетърговски нужди, при условие че се съгласявате и приемате без изменения забележките, сроковете и условията, изложени в това споразумение и при условие, че ще спазвате всички авторски права, търговски марки и други права на собственост. Не можете обаче да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, препредавате или разпространявате по какъвто и да е начин съдържанието на тази страница, включително текстове, графики, изображения, аудио– и видеоматериали, за публични или търговски цели без писмено разрешение от Мойра . Забранено Ви е също така да използвате каквато и да е част от съдържанието на тази страница в рамката на която и да било друга страница в интернет по какъвто и да е начин.

Използването от Вас на тази страница представлява съгласие с и приемане от Ваша страна на залегналите тук забележки, срокове и условия без изменения. В допълнение, като условие за използване на тази страница, Вие декларирате и гарантирате пред Данфосс, че няма да използувате тази страница за каквато и да е цел, която може да се окаже незаконна, неморална или забранена по силата на тези срокове, условия и забележки.

Информация от потребителя

Всички съобщения или материали, които подавате към страницата чрез електронна поща или по друг начин, не са и няма да бъдат третирани като поверителна и частна информация. Всичко, което предавате или изпращате може да бъде използвано от Мойра за всякакви цели. Забранено Ви е да изпращате до или от тази страница каквито и да било незаконни, заплашителни, злепоставящи, клеветнически, нецензурни, порнографски или други материали, които биха могли да съставляват нарушение на някакъв закон.

Връзки до и от други материали

Мойра може да осигури хиперлинкове (свръх-?връзки) със страници на трети страни. Страниците, с които има връзка, не са под контрола на Данфосс и по никакъв начин Данфосс не може да носи отговорност за съдържанието на която и да било страница, с която има връзка или за съдържанието на страници, свързани с такава страница. От Данфосс не се изисква да одобрява фирмите или продуктите, до които може да осигурява хиперлинкове и затова Данфосс си запазва правото да отбелязва това на своята страница. Данфосс си запазва и правото едностранно да преустанови всяка връзка или програма за свързване по което и да е време. Ако решите да получите достъп до страницата на някоя трета страна, която има връзка с нашата страница, Вие можете да направите това на своя собствена отговорност. Трети страни могат да осигуряват хиперлинкове само с главната изходна страница на Данфосс. За всякакви връзки с подстраниците е необходимо предварително писмено разрешение от Данфосс.

Съдържание

Данфосс полага големи усилия за оформянето и поддържането на тази страница и за осигуряването на точно и актуализирано съдържание като, но не ограничаващо се до, ценови оферти и описание на изделията. Съдържанието на тази страница обаче подлежи на често обновяване без предварително уведомление. По тази причина Мойра не гарантира верността и актуалността на въпросното съдържание.

Посетителите на страницата на Мойра приемат без възражения освобождаването на Мойра от всякаква отговорност за съдържанието на страницата, софтуера на страницата или начина, по който се използват.

Интелектуална собственост

Текстовете, изображенията, чертежите, базите данни и другите позиции в тази страница, както и самата страница са защитени с авторско право и от правото на създателя на базата данни. Някои от имената, знаците и логограмите в тази страница са защитени със запазени търговски марки или търговски наименования.

Нищо съдържащо се в тази страница не може да се тълкува като даващо някакво разрешение или право да се използва която и да е търговска марка, включена в страницата, без писмено разрешение от Мойра или от трета такава страна, която е собственик на търговските марки, изложени на страницата.

Всякакво копиране, приспособяване, превеждане, аранжиране, видоизменяне или каквато и да е друга употреба на цялата страница или каквато и да е част от тази страница и защитените й елементи, под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, са строго забранени.

Защита на данните

Мойра събира и обработва информация за поведението на потребителите на тази страница за статистически и маркетингови цели. Потребителят има правото да се противопостави, без да заплаща такса, на обработката за маркетингови цели на данните, касаещи него и има правото да влиза в персоналните данни и да ги коригира. За повече информация относно данните, събирани от Мойра и мерките, които се предприемат за опазване поверителността на данните за потребителя, моля направете справка в „Политика на поверителност” на Мойра.

Отговорност

Използването и разглеждането на тази страница е на Ваша собствена отговорност. Мойра не гарантира, че програмите, използвани за тази страница, системите за работа в неавтономен режим („онлайн”) или каквито и да било други услуги, предоставяни посредством тази страница са защитени от грешки и че тяхното използване ще бъде без прекъсвания. Мойра изрично отхвърля всякакви гаранции, свързани с горепосочените въпроси, включително без ограничения и с тези по отношение на точността, състоянието, продаваемостта и пригодността за определена цел.

Независимо от всичко, което може да се тълкува в обратен смисъл в тази страница, Мойра при никакви обстоятелства няма да носи отговорност за каквито и да било загуби, пропуснати ползи, косвени, специални, случайни, последващи или други подобни щети, произтичащи от или във връзка с тази страница или от използването на каквато и да е услуга, предлагана посредством тази страница.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

МАТЕРИАЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО, ПУБЛИКУВАНИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ТАКИВА, КАКВИТО СА”, БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ИЗРИЧНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА НЯКАКВА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ МОЙРА НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩИ СЕ ДО ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТА, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ МАТЕРИАЛИТЕ, ДОРИ И МОЙРА ДА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Тъй като някои съдебни системи забраняват изключването или ограничаването на отговорност за последващи и/?или случайни щети, горното ограничение може да не се отнася за Вас. Освен това, Мойра не гарантира точността или пълнотата на информацията за връзките или други позиции, съдържащи се в тези материали, които са били предоставени от трети страни.

Актуализации

 

Мойра си запазва едностранното право да актуализира, допълва, променя и видоизменя своите условия и политика на поверителност по всяко време. Всички такива актуализации, допълнения, промени и видоизменения са обвързващи за всички потребители и посетители на страницата на Мойра и ще бъдат публикувани в нея.

 

Лицензи за софтуера

Вие не получавате никакви права върху фирмения софтуер и свързаната с него документация или подобрените му версии или видоизменения, които могат да Ви бъдат предоставени, за да имате достъп до определени зони в рамките на страницата. Вие нямате право да предоставяте, да отдавате или да прехвърляте на други лица каквито и да било лицензи, предоставени от Мойра и всеки опит за такова предоставяне на други лица, отдаване или прехвърляне ще се счита за невалидно и недействително. Вие нямате право по никакъв начин да копирате, разпространявате, променяте, преработвате или създавате производни на този софтуер.

Приложимо право и компетентен съд

Постоянното местонахождение на тази страница е на един сървър в София , България. Вие давате съгласието си, че тези условия и използуването на страницата от Ваша страна ще се подчиняват на законодателството на България .

С настоящото Вие се съгласявате с изключителната компетенция и юрисдикция на съдилищата, трибуналите, агенциите и другите организации за разрешаване на спорове в България що се отнася до всякакви спорове (а) произтичащи от, свързани със или отнасящи се до тази страница и/?или тези условия, (б) при които тази страница и/?или тези условия са предмет на противоречие или веществено доказателство, или (в) при които тази страница и/?или тези условия са посочени в някакъв документ, представен в съд, трибунал, служба или друга организация за разрешаване на спорове. Данфосс са се постарали да се съобразят с всички известни им законови изисквания при създаването и поддържането на тази страница, но не декларират, че материалите в тази страница са подходящи или че могат да се използват при някоя конкретна съдебна система. Вие носите отговорност за съблюдаването на приложимото право. Всяко използване в нарушение на това условие или на която и да е разпоредба от настоящите условия е на Ваш собствен риск и отговорност, и ако някоя част от тези условия е невалидна или неприложима по действащото законодателство, невалидното или неприложимото условие ще се счита за заменено с такова валидно и приложимо условие, което най-?много съответства на смисъла на първоначалното условие, а оставащата част от тези условия ще обуславя тази употреба.