+359 94 60 60 31
hotelbononia@abv.bg
3700 Видин ул."Бдин" 2
   

На 17.09.2020 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „МОЙРА” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на АДБФП BG16RFOP002-2.073-14862-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Целта на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца (17.09.2020 г. – 17.12.2020 г.)

Място на изпълнение: град Видин

Стойност на договора: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално финансиране;

Безвъзмездна финансова помощ: 10 000 лв.